วีดิโอแสดงสดเพลง "Thomas Alva Edison" ของ Afternoon

Afternoon โพสต์ร๊อคไทยเล่นเพลง "Thomas Alva Edison" ในเวอร์ชั่นอคูสติก พร้อมภาพเคล่ือนไหวประกอบโดยวีระศักดิ์ สุยะลา ในงาน Third Class Party 001 VS ที่เพิ่งผ่านมาค่ะ